Algusesse


1. Üldsätted
1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse 1a.ee (edaspidi 1a.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse 1a.ee omanikfirma 1A.EE OÜ (edaspidi Müüja) vahel 1a.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse 1a.ee veebilehel ja need astuvad jõusse 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad 1a.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka 1a.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse 1a.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Kõik hinnad 1a.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.
3.2 Kaupade kättesaadavus ja hind võib 1a.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.3 Tellimuse töötlemise teenustasu - müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.
3.4 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis 1A.EE ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.
3.5 SIA Mobilukss omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.1a.ee kodulehel ja SIA Mobilukss koostööpartnerite juures.es.

4. Tellimuse esitamine.
4.1 Ostja saab 1a.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil [email protected] või Skype'i või MSN'i teel (kontakt 1a.ee)
4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.3 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine
5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine
6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.
6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale tellimuse vormistamist.

7. Kaupade eest tasumine
7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja väljastuspunktist, kui on tasunud ka ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga 1A.EE OÜ väljastuspunktis, järelmaksuga.
7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Liising
8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.
8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.

9. Kaupade kättetoimetamine
9.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja väljastuspunktis Liimi 6/1, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest väljastuspunkti.
9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga või pakiautomaati. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt 1a.ee veebilehel toodud hinnakirjale.
9.3 Müüjalt ostetud kauba tarne Ostjale teostab SIA "Mobilukss".
9.4 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma.

10. Ostust keeldumine
10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
10.2 Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kauba proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on kauba samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaekaubandusasutuses (kaupluses)..
10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades, audio- ja videosalvestiste puhul, mille pakend on avatud ja/või toode aktiveeritud, ning ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika puhul.
10.4 Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.
10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.
10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.
10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

11. Pretensioonide esitamise aeg
11.1 Kõigile 1a.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt 24-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Kauba ostmisel väljastab Müüja arve, mille alusel saab Ostja pöörduda otse volitatud garantiiremonditöökoja poole.
11.2 Lähem info garantiitingimuste kohta on toodud 1a.ee veebilehe alajaotuses "Kauba kättetoimetamine ja garantii".

12. KONFIDENTSIAALSUS

12.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses: a) Lepingu täitmist tagavaid isikuid; b) Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat; c) Poolte volitatud esindajaid; d) Müüjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel; e) Isikuid, kellele Müüja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Ostja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja f) Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

12.2. Punktis 12.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Ostja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 12.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik (ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

12.3. Ostja annab Lepingu sõlmimisega Müüjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh. võla suuruse) kohta. Ostja annab maksehäire registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele - lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.
12.4. Annan nõusoleku Bigbank ASile minu isikuandmete töötlemiseks Bigbank ASi Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Kinnitan, et olen panga Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega tutvunud ning nendest aru saanud. Panga kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad panga kodulehel (https://www.bigbank.ee/content/uploads/2016/07/Kliendiandmete_tootlemise_pohimotted.pdf) panga teenindussaalis ning panga koostööpartnerite juures.
12.5. Annan Bigbank ASile nõusoleku panga ja temaga samasse gruppi kuuluvate juriidiliste isikute, samuti panga koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks minu poolt pangale avaldatud e-posti aadressile ja mobiiltelefoni numbrile. Koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav www.bigbank.ee/koostoopartnerid/

 

13. Tellides arvutikomponente ning kasutades "TASUTA kokkupanemise" teenust, peavad tellitud komponendid omavahel sobima ning koostama täielikult toimiva arvuti, et seda saaks sisse lülitada ja testida.
14. Ostetavate toodete kogumaksumus peab olema vähemalt 9.95 EUR. Kui ostetavate toodete kogumaksumus on madalam, ei ole tellimust võimalik vormistada.


Pretensioonide esitamise tingimused

1. 1a.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule 24-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Juriidilistele isikutele vastavalt tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise ajal on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. 1A.EE OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist 1A.EE poolt teatavaks tehtud puudustest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. 1A.EE OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui 1A.EE ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
10. Kui tarbija ei nõustu 1A.EE OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• 1A.EE OÜ on puuduse eest vastutav.


11. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab 1A.EE OÜ tõendama seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.


Tähelepanu! Kodulehel kajastuvad hinnad ja laoseisud muutuvad pidevalt. Kui Teie tellimusega esineb probleeme hinnas või laoseisus, siis meie klienditeenindus võtab teiega ühendust esimesel võimalusel! Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud valeks ei ole me kohustatud Teile seda antud hinnaga müüma  ja teile tagastatakse raha.

Üles